Shraman Sanghiya Padadhikari

YUGPRADHAN ACHARYA SAMRAT

SHRI SHIV MUNIJI MAHARAJ

PRAMUKH MANTRI

SHRI SHIRISH MUNI JI MAHARAJ

YUVACHARYA

SHRI MAHENDRA RUSHIJI MAHARAJ

 

MANTRI

SHRI KAMAL MUNIJI MAHARAJ

UPADHYAY

SHRI VISHAL MUNIJI MAHARAJ

SHRI RAMESH MUNIJI MAHARAJ

SHRI JITENDRA MUNIJI MAHARAJ

SHRI PRAVIN RUSHIJI MAHARAJ

SHRI RAVINDRA MUNIJI MAHARAJ

SHRI GOUTAM MUNIJI MAHARAJ

SALAHKAR

SHRI SUMIT PRAKASHJI MAHARAJ

SHRI SURESH MUNIJI MAHARAJ

SHRI TARAK RUSHIJI MAHARAJ

SHRI RAMNEEK MUNIJI MAHARAJ

SHRI DINESH MUNIJI MAHARAJ

SHRI VINAY MUNIJI MAHARAJ

SHRI RAM MUNIJI MAHARAJ

PRAVARTAK

SHRI KUNDAN MUNIJI MAHARAJ

SHRI RATAN MUNIJI MAHARAJ

SHRI MADAN MUNIJI MAHARAJ

SHRI RAM PRAKASH MAHARAJ

SHRI RAJENDRA MUNIJI MAHARAJ

SHRI SUKAN MUNIJI MAHARAJ

SHRI VIJAY MUNIJI MAHARAJ

SHRI SUBHADRA MUNIJI MAHARAJ

SHRI AASHISH MUNIJI MAHARAJ

PRAVARTINI

SHRI CHANDNA JI MAHARAJ

SHRI DNYANPRABHA JI MAHARAJ

SHRI SARITA JI MAHARAJ

SHRI SUPRABHA JI MAHARAJ

SHRI SUBHA JI MAHARAJ